ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1

Computer Online Exam in Kannada
Computer Online Exam in Kannada

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1

0%

Computer Online Exam in Kannada-1

10 Questions and 10 Marks

1 / 10

1) ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು

2 / 10

2) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೋಲಾಟೈಲ್ (volatile) ಆಗಿದೆ

3 / 10

3) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳೆಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗಣವಾಗಿದೆ

4 / 10

4) ಇನ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್‌ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

5 / 10

5) ಇತರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ

6 / 10

6) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಗತ್ತಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

7 / 10

7) ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

8 / 10

8) ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ IP ಎಂದರೆ,

9 / 10

9) ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಂತಹ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌(ಜಾಲ) ಅನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ

10 / 10

10) ಇ-ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿಯ BCC ಅಂದರೆ,

Your score is

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1Question Papers

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1Online Exams

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1Current Affairs in Kannada

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1Essays

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1Syllabus

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Computer Online Exam in Kannada-1Best Book list

Leave a Comment