ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023

0%

Current affairs in Kannada 04-10-2023

1 / 6

1) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವ ‘RH 1975’ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಳಿಯ ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜವಾಗಿದೆ

2 / 6

2) ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ₹1000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ

3 / 6

3) ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆವಾಸ್ ನ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ’ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ

4 / 6

4) NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು PFRDA ಯಿಂದ 11 ನೇ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

5 / 6

5) ‘ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ನಟನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು

6 / 6

6) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 04-10-2023 Current affairs in Kannada 04-10-2023Best Book list

Leave a Comment