Current affairs in Kannada 11-09-2023

5/5 - (23 votes)
Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 11-09-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 11-09-2023


0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 11-09-2023

1 / 5

1) ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ RTC ಎಂದರೇನು

2 / 5

2) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ʼಅನುಗ್ರಹʼ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

3 / 5

3) ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ

4 / 5

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ G-20 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ G-21 ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ

5 / 5

5) 2023 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

Your score is


Ask a Question

Click here

Important Links
Current affairs in Kannada 11-09-2023Question Papers
Current affairs in Kannada 11-09-2023Online Exams
Current affairs in Kannada 11-09-2023Current Affairs in Kannada
Current affairs in Kannada 11-09-2023Essays
Current affairs in Kannada 11-09-2023Syllabus
Current affairs in Kannada 11-09-2023Best Book list

Leave a Comment