ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023 Current affairs in Kannada 11-10-2023

0%

Current affairs in Kannada 11-10-2023

1 / 6

1) 16ನೇ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು

2 / 6

2) ಸಂಪ್ರಿತಿ-XI’ (‘SAMPRITI-XI’) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶವು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ

3 / 6

3) ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯಾದ ‘ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ’ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ

4 / 6

4) R21/Matrix-M, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ

5 / 6

5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಿನ್ ಕಾರಿಕೋ ಮತ್ತು ಡ್ರೂ ವೈಸ್‌ಮನ್ ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೋಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

6 / 6

6) ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳ (Statistical Performance Indicators-SPI) ಸಂಕಲನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 11-10-2023Best Book list

Leave a Comment