ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023 Current affairs in Kannada 12-10-2023: ದಿನಾಂಕ 12.10.2013ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ

0%

Current affairs in Kannada 12-10-2023

1 / 6

1) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ”ಆಪರೇಷನ್ ಐರನ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್’ (‘Operation Iron Swords) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು

2 / 6

2) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ಯು PUSA-44 ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ

3 / 6

3) ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ

4 / 6

4) ಪರ್ಸವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ (Perseverance rover ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ‘ಡಸ್ಟ್ ಡೆವಿಲ್’ (‘Dust devil’) ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ

5 / 6

5) ಹಮಾಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

6 / 6

6) ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ 2023’ (‘Trade and Development Report 2023’) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ

Your score is

Useful Links Current affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023Best Book list

1 thought on “ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 12-10-2023”

Leave a Comment