ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023


0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 13-09-2023

1 / 5

1) ಭಾರತ ಮಂಟಪದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ

2 / 5

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಅಜಿತ್ ನೀನನ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ

4 / 5

4) ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು 2023 ರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ವಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ

5 / 5

5) ಭಾರತದ ಮೊದಲ AI ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ ನ ಹೆಸರೇನು

Your score is


Ask a Question

Click here

Important Links
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 13-09-2023 Current affairs in Kannada 13-09-2023Best Book list

Leave a Comment