ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023


0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 14-09-2023

1 / 6

1) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು

2 / 6

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು (Self-sovereign national digital ID) ನೀಡುತ್ತಿದೆ

3 / 6

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಯಾವ ದೇಶವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ

4 / 6

4) 2023 ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು?

5 / 6

5) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು

6 / 6

6) US ಓಪನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ

Your score is


Ask a Question

Click here

Important Links
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ 14-09-2023 Current affairs in Kannada 14-09-2023Best Book list

Leave a Comment