ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 16-09-2023

1 / 7

1) ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ

2 / 7

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ  ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಏಲಿಯನ್ ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಎರಡು ಶವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ

3 / 7

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಂದು ಯಾವ ದೇಶವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ”ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು

4 / 7

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶವು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ

5 / 7

5) ಸರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊಂಟಾಗು, ಮತ್ತು ವೈಸರಾಯ್, ಲಾರ್ಡ್ ಚೆಲ್ಮ್ಸ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

6 / 7

6) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸುರ್ಜಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ

7 / 7

7) ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸೊನ್ನೆ ತಾಪ ಎಂದರೆ

Your score is

Important Links
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 16-09-2023 Current affairs in Kannada 16-09-2023Best Book list

Leave a Comment