ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ದಿನಾಂಕ 17-10-2023 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 17-10-2023 ಬರೆಯಲು Start ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

0%

Current affairs in Kannada 17-10-2023

1 / 5

1) ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಯೋಜನೆಯಾದ ‘Orunodoi 2.0’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು?

2 / 5

2) ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್‌ನಿಂದ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಭಾರತವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೆಸರೇನು?

3 / 5

3) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರೇನು?

4 / 5

4) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ‘MMDR ಕಾಯಿದೆ’ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

5 / 5

5) ಮಖೀರ್ ಶುಂಠಿ (Makhir ginger) ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-10-2023ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

Leave a Comment