ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 18-09-2023

1 / 7

1) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ((Nasscom)) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

2 / 7

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

3 / 7

3) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೋಜ್ ಜೇಕಬ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

4 / 7

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ (CWRC) ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ

5 / 7

5) ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾದ ಕಲ್ಹು ಇಂದಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ

6 / 7

6) ಯಾವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಯಾ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ

7 / 7

7) 54ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

Your score is

Important Links
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 18-09-2023 Current affairs in Kannada 18-09-2023Best Book list

Leave a Comment