ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 19-09-2023

1 / 5

1) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಗೀತಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

2 / 5

2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ 41 ನೇ ತಾಣವಾದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರೇನು

4 / 5

4) ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

5 / 5

5) ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Your score is

Important Links
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023Best Book list

1 thought on “ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-09-2023 Current affairs in Kannada 19-09-2023”

Leave a Comment