ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 20-09-2023

1 / 5

1) ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

2 / 5

2) “ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ” ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

3 / 5

3) ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ 22 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ

4 / 5

4) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ “ಗಡೋಲ್ ಅರಣ್ಯ, ಪುದೇಶ” ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ

5 / 5

5) ಗಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-09-2023 Current affairs in Kannada 20-09-2023Best Book list

Leave a Comment