ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ದಿನಾಂಕ 20-10-2023 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 20-10-2023 ಬರೆಯಲು Start ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

0%

Current affairs in Kannada 20-10-2023

1 / 9

1) ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು “ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಿಧಾನ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

2 / 9

2) ಸೆಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ?

3 / 9

3) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಸಂಪ್ರಿತಿ-XI ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

4 / 9

4) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಝಿಂಜಂ ಬಂದರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ನಲ್ಲಿದೆ?

5 / 9

5) ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?

6 / 9

6) ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮ’ (‘The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security’) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ?

7 / 9

7) ಡೇನಿಯಲ್ ನೊಬೋವಾ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?

8 / 9

8) ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

9 / 9

9) ಯಾವ ನಗರವು ‘ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಶೃಂಗಸಭೆ 2023’ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ?

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 20-10-2023ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

Leave a Comment