ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 24-09-2023

1 / 8

1) ಯಾವ ದೇಶವು ರಷ್ಯಾದ-ನೋಂದಾಯಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (EU) ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ

2 / 8

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಶಾರದಾ ಕಾಯಿದೆ ‘ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

3 / 8

3) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ‘128 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2023’ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

4 / 8

4) ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಲೀ ಕುವಾನ್ ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ( Lee Kuan Yew Exchange Fellowship ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ

5 / 8

5) ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ (MMSKY) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು

6 / 8

6) 2023 ರಲ್ಲಿ 95 ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ

7 / 8

7) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NGT) ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ

8 / 8

8) ಡಿಫರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅರೈವಲ್ಸ್ (Deferred Action for Childhood Arrivals) (DACA) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24-09-2023 Current affairs in Kannada 24-09-2023Best Book list

Leave a Comment