ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ದಿನಾಂಕ 25-10-2023 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 25-10-2023 ಬರೆಯಲು Start ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

0%

Current affairs in Kannada 25-10-2023

1 / 6

1) ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕೊನೆಯ ರಾಜ ಯಾರು

2 / 6

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ‘ಗೋರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಅಬಬೀಲ್’ ಎಂಬ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ನಡೆಸಿದೆ

3 / 6

3) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

4 / 6

4) ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು

5 / 6

5) ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು

6 / 6

6) ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ತ್ರಿಶೂಲ ಆಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆಯು _ _ _ _ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-10-2023ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

Leave a Comment