ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 29-09-2023

1 / 5

1) ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು

2 / 5

2) ತಾಮಿರಪಾಣಿ ನದಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೃತ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ

4 / 5

4) ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು

5 / 5

5) ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 29-09-2023 Current affairs in Kannada 29-09-2023Best Book list

Leave a Comment