ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1

History Online Exam in Kannada
History Online Exam in Kannada

ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1

0%

History Online Exam in Kannada-1

10 Questions and 10 Marks

1 / 10

1) ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧವು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು

2 / 10

2) “ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಣ”ವೆಂದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಾಲುಕ್ಯರ  ಪಟ್ಟಣವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

3 / 10

3) ‘ಸ್ನಾತಕ’ ಎಂದರೆ

4 / 10

4) ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ

5 / 10

5) ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ

6 / 10

6) ‘ರತ್ನಾವಳಿ’ ಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತೃ

7 / 10

7) ಚೋಳರ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಶಾಸನ ಯಾವುದು

8 / 10

8) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇವಾಲಯವು ಗಜಪೃಷ್ಠಾಕಾರದ ತಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

9 / 10

9) ಎರಡನೆಯ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಶಾಸನವು ಅವನನ್ನು ‘ಪರಮಭಾಗವತ’ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ

10 / 10

10) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ‘ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

Your score is

ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1Question Papers

ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1Online Exams

ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1Current Affairs in Kannada

ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1Essays

ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1Syllabus

ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 History Online Exam in Kannada-1Best Book list

Leave a Comment