ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Indian Constitution Online Exam in Kannada-1

Indian constitution online exam in kannada
Indian constitution online exam in kannada

Indian constitution online exam in kannada-1


0%

Indian Constitution Online Exam in Kannada-1

10 Questions and 10 Marks

1 / 10

1) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ  ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಯಾರು?

2 / 10

2) ಮತ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು ಒಂದು

3 / 10

3) ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾಪಡೆಯ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

4 / 10

4) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

5 / 10

5) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು

6 / 10

6) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 233ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳನ್ನು ಇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

7 / 10

7) ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

8 / 10

8) ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ ವಿಳಾಸಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಹುದು

9 / 10

9) ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನನು ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ

10 / 10

10) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 322 ರ ಅನುಸಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Your score is

Important Links
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Indian Constitution Online Exam in Kannada-1Question Papers
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Indian Constitution Online Exam in Kannada-1Online Exams
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Indian Constitution Online Exam in Kannada-1Current Affairs in Kannada
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Indian Constitution Online Exam in Kannada-1Essays
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Indian Constitution Online Exam in Kannada-1Syllabus
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Indian Constitution Online Exam in Kannada-1Best Book list

Leave a Comment