PDO Best Book List 2024

PDO Best Book List 2024

PDO Best Book List 2024 PDO Best Book List 2023 for Kannada medium, PDO Best Book List 2023 for English medium students 2023

PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

PDO Best Book List 2022 for Kannada medium students 2024

PDO Best Book List for Kannada medium students 2022

Rural Development and Panchayat Raj PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Rural Development and Panchayat Raj
 • Author: K.M.Suresh
 • Language: Kannada
 • Publisher: Spardha Vijetha Publication

Computer Literacy PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Computer For all Competitive Exams
 • Author: Gururaj M Bulbule
 • Language: Kannada
 • Publisher: CCA Vijayapur

 • Computer Saksharate Parikshe Computer Literacy Test in Kannada
 • Author: Vidya Chandrakumar, T.K. Venkatesh Prabhu
 • Language: Kannada
 • Publisher: Indian Book Academy

General Kannada PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Samagra Hosagannada Vyakarana
 • Author: I.S. Aralaguppi
 • Language: Kannada
 • Publisher: Samaaja Pusthakaalaya

 • Samanya Kannada
 • Author: Dr. K.M. Suresh
 • Language: Kannada
 • Publisher: Spardha Vijetha Publication

 • Kannada Vyakarana Darpana
 • Language: Kannada
 • Publisher: Government Textbook

General English PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Arihant’s “Objective General English”
 • Author: SP Bakshi
 • Language: English
 • Publisher: Arihant’s

 • Objective English for Competitive Examination Book
 • Author: Hari Mohan Prasad and Uma Sinha
 • Language: English
 • Publisher: McGraw Hill Education

Indian Constitution PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Bharata Samvidhana Indian Constitution PSI PC
 • Author: Dr Gangadhar P S
 • Language: Kannada
 • Publisher: Jnana Sadhana Prakashana

 • Bharatada Samvidhana [constitution Of India]
 • Author: Dr. K.m.suresh
 • Language: Kannada
 • Publisher: Spardha Vijetha Publications

History PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • 1.Pracheena Bharatada Itihasa
 • 2. Madhyayugina Bharatada Itihasa
 • 3. Adhunika Bharatada Itihasa
 • Author: Dr. K. Sadashiva
 • Language: Kannada
 • Publisher: Priyadarshini Prakashana

 • 1. Samagra Karnatakada Ithihasa
 • 2. Bharathada Ithihaasa
 • Author: KNA
 • Language: Kannada

 • PUC 1st and 2nd-year History
 • Language: Kannada

Geography PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Spardha Bhoogola Shastra
 • Author: M.A. Bademiya
 • Language: Kannada

 • Karnataka Bhoogola Shastra
 • Bharathada Pradeshika mathu Arthika Bhoogolashastra [Regional and Economic Geography Of INDIA]
 • Prapanchada Pradeshika Bhoogolashastra
 • Author: Dr. Ranganath
 • Language: Kannada
 • Publisher: Vidyanidhi Prakashana

 • Oxford School Atlas
 • Author: Oxford
 • Language: English
 • Publisher: Oxford University Press

Mental Ability PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Bouddhik Samarthy- Mental Ability
 • Author: Gururaj M Bulbule
 • Language: Kannada
 • Publisher: CCA Vijayapur

 • Manasika Saamarthya [ Mental Ability ]
 • Author: Manjunath Badagi
 • Language: Kannada
 • Publisher: Lekshya Varsha Prakashana

 • Old Question Papers PSI, SSC, SDA, FDA and Railway

Science PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Samanya Vignyana & Tantragnyana (General Science & Technology)
 • Author: K.M Suresh
 • Language: Kannada
 • Publisher: Spardha Vijetha Publications

 • Nithya Jeevanada Vignyana & Anvaika Vignyana (everyday Science & Applied Science)
 • Author: K M Suresh
 • Language: Kannada
 • Publisher: Spardha Vijetha Publications

 • 8th 9th and 10th Science Books
 • Language: Kannada

Economics PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 • Bharatada Arthavyavasthe
 • Author: Garani Krishnamurthy
 • Language: Kannada
 • Publisher: Garani Publication

 • Samanya Arthashastra – General Economics
 • Author: K M Suresh
 • Language: Kannada
 • Publisher: Spardha Vijetha Publications

 • PUC 1st and 2nd Standard Economics
 • Language: Kannada

Current Affairs PDO Best Book List for Kannada medium students 2024

 1. Vijayavani
 2. Prajavani
 3. Deccan Herald
 4. Spardha Vijeta Kannada Monthly Magazine

PDO Best Book List for English medium students 2024

PDO Best Book List for English medium students 2024

PDO Best Book List for English medium students 2022

Computer Literacy PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Computer Awareness by Arihant Experts
 • Author: Arihant Experts
 • Language: English
 • Publisher: Arihant Publications

General Kannada PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Samagra Hosagannada Vyakarana
 • Author: I.S. Aralaguppi
 • Language: Kannada
 • Publisher: Samaaja Pusthakaalaya

 • Samanya Kannada
 • Author: Dr. K.M. Suresh
 • Language: Kannada
 • Publisher: Spardha Vijetha Publication

 • Kannada Vyakarana Darpana
 • Language: Kannada
 • Publisher: Government Textbook

General English PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Arihant’s “Objective General English”
 • Author: SP Bakshi
 • Language: English
 • Publisher: Arihant’s

 • Objective English for Competitive Examination Book
 • Author: Hari Mohan Prasad and Uma Sinha
 • Language: English
 • Publisher: McGraw Hill Education

Indian Constitution PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Indian Polity M. Laxmikanth
 • Author: M. Laxmikanth
 • Language: English
 • Publisher: McGraw Hill

 • PUC 1st and 2nd-year Indian Constitution
 • Language: English

History PDO Best Book List for English medium students 2024

 • A Brief History Of Modern India Spectrum
 • Author: Spectrum Books Pvt.Ltd
 • Language: English
 • Publisher: Spectrum Books Pvt Ltd

 • PUC 1st and 2nd-year History
 • Language: English

Geography PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Geography Of Karnataka
 • Geography Of India
 • Author: Dr. Ranganath
 • Language: English

 • PUC 1st and 2nd year Geography
 • Language: English

 • Oxford School Atlas
 • Author: Oxford
 • Language: English
 • Publisher: Oxford University Press

Mental Ability PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Quantitative Aptitude for Competitive Examinations by R S Aggarwal
 • Author: R S Aggarwal
 • Language: English
 • Publisher: S Chand Publishing

 • Old Question Papers PSI, SSC, SDA, FDA and Railway

Science PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Encyclopedia of General Science for General Competitions By Arihant Experts
 • Author: Arihant Experts
 • Language: English
 • Publisher: Arihant Publications

 • 8th 9th and 10th Science Books
 • Language: English

Economics PDO Best Book List for English medium students 2024

 • Indian Economy by sanjeev verma
 • Author: sanjeev verma
 • Language: English
 • Publisher: Unique Publishers India Private Limited

 • PUC 1st and 2nd Standard Economics
 • Language: English

Current Affairs PDO Best Book List for English medium students 2024

 1. Deccan Herald Daily News Papers
 2. competitive vision by classic study circle Monthly Magazine

Exam Pattern PDO Best Book List 2024

Exam Pattern PDO Best Book List

SubjectsNo. of QuestionsMarks
PAPER-1
General Knowledge (GK)4080
General English3060
Samanya Kannada3060
Total100200
PAPER-2
Rural Development and
Panchayat Raj
100200
Total 300 Questions400 Marks
PDO Paper 1-2 exam pattern

PDO Best Book List 2024PDO Online Exams

PDO Best Book List 2024PDO Question Paper

PDO Best Book List 2024PDO Syllabus

PDO Best Book List 2024Essays

PDO Best Book List 2024PDO Best Book List

3 thoughts on “PDO Best Book List 2024”

Leave a Comment